kundesenter

Ta kontakt med oss om du lurar på noko. Det kan vera noko på fakturaen din som er uklart eller noko du vil snakka med oss om. Me er her for deg!

 • Prisar


  Inkassovarsel/purringkr     35
  Gjenåpning ved sperra nett grunna ubetalt fakturakr    490
  Re-etableringkr 1.500
  Byte modem kr 1.990
  Timepris oppdragkr    800
  Fiberbrudd*kr    990
  TV-/datapunkt*kr 1.990
  8-ports nettverksswitchkr 1.099
  Fjernkontroll (Telia Box)kr    100
  Fast-IP (pris pr mnd)kr    100 
  Manglande retur av utstyr (inkl. mva)
  Modemkr 1.500
  TV-dekoderkr 1.500
  AirTies (singel)kr   990
  AirTies (bustadpakke)kr 2.990


  *Timepris ved omfattande arbeid

  Frakt - etter postens takstar


 • Abonnement

  Informasjon om abonnement

  For å sjå kva abonnement du har kan du sjå på fakturaen du har motteke. På faktura kan du finne informasjon om abonnement, prisar, fakturaadresse og andre ting som har med ditt abonnement å gjere.

  Endre og oppgradere abonnement

  Dersom du endrar abonnementet ditt vil du bli fakturert for det nye abonnementet frå den dagen endringa er aktivert. Om du har betalt for det gamle abonnementet over ein lengre periode vil det koma ein korreksjon tilknytta abonnementsendringa på neste faktura.

  Oppgradering:

  Å oppgradera eit abonnement er kostnadsfritt og endringa vil tre i kraft så fort som mogleg, uavhengig om du har bindingstid eller ei. Gje oss gjerne ein beskjed om du ynskjer at oppgraderinga skal skje frå ein spesifikk dato.

  Nedgradering:

  Nedgradering av abonnement vert gjennomført den dagen me har motteke førespurnaden eller fram i tid, dersom du ynskjer det. Du vil då få ei stadfesting med informasjon om endringsdato når saka er behandla. Dersom du nedgraderer frå eit abonnement med bindingstid vil det koma eit ekstra gebyr for brot på bindingstid.

  Ser du at du har for låg hastigheit på nettet ditt i forhold til bruk, kan du enkelt oppgradere abonnementet ditt til din ynskte hastigheit.

  Sjå prisar og dei ulike abonnementane her: http://vossfiber.no/breiband

  Flytte til ny adresse

  Om du flyttar til ei ny adresse innanfor vårt dekningsområde vil det vere mogleg å få flytta med seg breibandet. Ta kontakt med oss, me sjekkar om det er mogleg å levere på den nye adressa di, og vil deretter gje deg ei tilbakemelding på dette.

  Flyttemelding bør sendast inn så tidleg så mogleg, helst 3 veker før innflytting. 

  Dersom vi ikkje kan levere internett frå Voss Fiber på di nye adresse, må du seie opp ditt gamle abonnement. Abonnementet vil då ha ei ordinær oppseiingstid som er ut påfølgjande månad, frå den datoen me fekk den skriftlege flyttemeldinga/oppseiinga frå deg.

  Abonnement som er under bindingstid, som ikkje kan flyttast, vil bli fakturert brotgebyr etter gjeldande prisliste.

  Angrerett

  Ved fjernsal eller sal utanfor fast utsalsstad, har du som kunde rett til å kansellere bestilt teneste innan 14 dagar frå du har motteke angreskjema. Ved å nytte angreretten vert inngått avtale kansellert og begge partars plikt til å oppfylle avtalen fell bort.

  Ved bruk av angreretten bør denne vere sendt inn skriftleg, enten til kundesenter@vossfiber.no eller som brev til:
  Voss Fiber AS
  Regimentsvegen 5
  5705 Voss

  Dersom du har kjøpt ekstrautstyr, til dømes AirTies-aksesspunkt, må utstyret vere uopna dersom du ynskjer å nytte deg av angreretten.

  Angrerettsskjema skal du få saman med ordrestadfestinga/kontrakten, dersom du ikkje finn dette, kan du laste ned nytt her.

  Seie opp abonnement

  Send oss ein e-post på kundesenter@vossfiber.no for å få hjelp til å seie opp ditt abonnement. Abonnement utan bindingstid har ein månad oppseiingstid gjeldande frå komande månad. Dersom du har bindingstid må du vente med å seie opp avtalen til bindingstida er over, ellers vil det påløpe eit gebyr for brot på binding.

 • Faktura

  Me sender ut faktura månadleg. Betalingsfrist er 14 dagar etter fakturadato. Har du ikkje motteke faktura, ta kontakt på 51 20 81 15 eller e-post kundesenter@vossfiber.no

  Endre fakturamottakar/adresse

  Eit abonnement kan overførast til ein ny eigar. Den nye eigaren må fylle ut ny kontraktsavtale.

  Personen som skal ta over abonnementet må melde dette inn til oss. Den tidlegare eigaren kan ikkje inngå avtalar på vegne av andre.

  Må tidlegare eigar seie opp avtalen fyrst?
  Den nye eigaren vil overta internett-abonnementet, men tilleggstenester som Digital-TV og breibands-telefoni blir ikkje overført. Den nye eigaren må ta kontakt med oss for å bestille desse tenestene, og vil dermed få eit nytt telefonnummer. Den nye eigaren tek over modemet, medan den tidlegare eigaren må returnere anna utstyr til Voss Fiber, til dømes TV-dekodar.

  Endringa vil tre i kraft innan kommande fakturaperiode, men om søknaden kjem inn kort tid før neste faktura går ut, kan det vere vi må utsette endringa til neste fakturaperiode. Eigar av abonnementet får faktura for sitt abonnement, sjølv om det er søkt om endring av fakturamottakar. Eigar og overtakar kan avtale betaling av abonnement seg i mellom.

  Endre forfallsdato

  Treng du å utsette forfallsdato på faktura? Ta kontakt med kundeservice på 51 20 81 15 eller på kundesenter@vossfiber.no

  Faktura ved endring av abonnement

  Om du har fått ein faktura, betaler du den som den er. Endringar av abonnementet vil kome på neste faktura.

  Om det har blitt gjort endringar på ditt abonnement kort til før neste faktura vert sendt ut kan du få ein faktura med gammalt produkt eller teneste. Du betalar fakturaen som vanleg, så vil endringa og eventuell kreditering kome på neste faktura.

  AvtaleGiro/eFaktura

  AvtaleGiro opprettar du sjølv via nettbanken, eller ved å kontakte banken din. Voss Fiber kan ikkje opprette avtalegiro på dine vegner. Ved AvtaleGiro vil du få tilsendt fakturakopi til e-postadressa di som er registrert på abonnementet ditt, dersom du har bedt om det. 

  Vi tilbyr også eFaktura. Du kan bestille tenesta ved å velje frå nettbanken din si liste over selskap som tilbyr denne tenesta, eller du kan registrere bestilling når du betalar neste faktura frå Voss Fiber i nettbanken din. eFaktura-referansen finn du på tilsendt papirfaktura.

  Med eFaktura vil du få ein e-post når fakturaen er komen inn i nettbanken din. Du må alltid godkjenne fakturaen før konto blir belasta.

  Kvifor står det Intrum på fakturaen fra Voss Fiber?

  Me brukar Intrum som faktura og inkasso-selskap, og det er dei som sender ut faktura for oss. 

  Inkasso

  Har du fått ein faktura til inkasso som du er ueinig i, ta kontakt med oss, eller Intrum på 23 21 10 00. 

  Har du spørsmål til faktura, ta kontakt med Voss Fiber på telefon 51 20 81 15 eller på e-post kundesenter@vossfiber.no

 • Breiband

  Kva er fiberbreiband?

  Fiberbreiband brukar fiberoptikk som overfører breibandssignal med lysets hastigheit, og med ein utmerka stabilitet. Med fiber har alle lik kapasitet uansett kor langt unna ein er av sentralen.

  Med meir tradisjonelle breibandsnett som DSL og kabel-TV har ein gjerne delt kapasiteten med naboen, men med eigen dedikert fiber får ein signal frå sentralen og rett inn i huset.

  Kva skal til for at ditt område skal bli utbygd med fiber?

  Vi vel ut nye felt i hovudsak ut i frå kostnad for utbygging, tal på husstandar, infrastruktur i området og ut i frå korleis marknadssituasjonen er.

  Kvifor bør eg ha fiber?

  Fiber er stabilt, framtidsretta og tilbyr dei raskaste hastigheitene på marknaden.

  Er det forskjell på fiberen til forskjellige leverandører?

  Nei, det er det ikkje. Fiber er fiber, og kapasiteten er like god. Forskjellen ligg i kapasiteten på fiberen ut i frå korleis ein byggjer. Hjå oss får alle ein dedikert fiber for seg sjølv frå sentralen og inn i huset.

  Kva er luftstrekk?

  Luftstrekk er der fiberen går i kablar i lufta, på stolpar.

  Test din hastigheit

  Du kan teste hastigheita på nettverket ditt. Det gjer du her: https://nettfart.no/

  For å få mest mogleg korrekt resultat kan du gå gjennom denne lista:

  • Kople frå eller skru av alle datamaskinar/einingar som er tilkopla nettverket, utanom den eininga du testar med.
  • Skru av alle nedlastingar, lukk opne program osv.
  • Kople deg direkte til modem/ruter med nettverkskabel om mogleg
  • Restart modem/ruter/datamaskin etc.
  • Sjekk at eininga di kan handtere den hastigheita du skal ha. Dette kan ofte vere årsaka til kvifor du får ulike testresultat på ulike einingar, sjølv om du testar frå same plass

  Aksesspunkt

  For å oppnå god kapasitet i huset, er det sjeldan nok med berre ein trådlaussendar. Me tilrår difor at du har minst eitt trådlauspunkt i kvar etasje. Til dømes kan også murveggar bidra til å hindre god dekning. Voss Fiber kan her tilby smarte aksesspunkt frå Zyxel.

  2,4GHz eller 5gHz?

  Lurar du på om du skal velje nettverket som heiter 2,4GHz eller 5GHz?

  I eit område med mange husstandar, og like mange trådlause nettverk vil du kunna oppleva ustabilitet og treigt nett fordi alle dei trådlause nettverka i området deler den same signalfrekvensen, og det kan oppstå ein «kø» på radiofrekvensen. Det gjeld særleg 2,4GHz-frekvensbandet.

  Nyare ruterar og einingar kan bruka 5GHz-bandet, som har fleire trådlauskanalar som ikkje kolliderer med kvarandre. Dersom du har utstyr som kan nytte 5GHz-bandet, kan dette anbefalast. 5GHz-bandet kan overføre med høgare hastigheit og betre stabilitet.

  Trådlaust internett + Apple-produkt

  Mange Apple-produkt, særleg iPhone, vekslar automatisk mellom å bruke trådlaust nettverk/wifi og mobildata. Det kan til tider skape vanskar ved å halde ei stabil knytting til det trådlause nettverket.

  For å hindre at Apple-eininga di vekslar mellom trådlaust nettverk og mobildata kan du skru av «wifi-hjelp» på Apple-eininga du brukar. Det gjer du ved å fylje trinna under:
  • Gå inn på «Innstillinger» og klikk på «Mobilnett»
  • Nedst på lista kan du skru av og på Wifi-hjelp. Skru av dette
  • Det er òg ein god idé å skru av mobilnettet heilt når du er heime og innanfor dekning frå den trådlause ruteren

  Kapasitet

  Lurar du på kva for hastigheit du treng på fiber-nettet ditt?

  Tenester som krev høg kapasitet og låg responstid krevjar ei høg hastigheit, men vil i alle tilfelle fungere betre med kabel direkte frå modem til maskin. På denne måten kan du både sende og motta signaler samtidig, det vil du ikkje kunne gjere med trådlaust nett, her sender og mottek ein signal om ein an.

  Alle som brukar nettet i bustaden deler på kapasiteten. Difor vil kapasitet variere etter kor mange som brukar nettet, og kor mykje kapasitet dei brukar.

  Dei som krev ei stabil tilkopling vil merke at kapasiteten vert dårlegare når fleire brukar det trådlause nettet samtidig.

  Ustabilt/treigt nett

  Om du opplev at nettet går treigt – følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss:

  • Prøv først å skru av og på modemet
  • Er du kopla trådlaust til modemet kan du prøve å gå nærmare modemet for å sjå om nettet verkar betre. Er det ingen forskjell kan du prøve å kople til via kabel – på denne måten får du ei meir stabil linje
  • Går nettet treigt via kabel kan du prøve å byte nettverksport i modemet samt byte nettverkskabel
  • Prøv å kople det trådlause internettet opp med ei anna eining, til dømes ein annan mobil/nettbrett/PC, for å sjå om du opplev det same problemet.

  Om nettet framleis er treigt, kontakt kundeservice på 51 20 81 15

 • TV

  Det har vore straumbrot, og TV vil ikkje starte igjen. Kva gjer eg?

  Fibermodemet jobbar mest sannsynleg med å starte opp att. Gi den nokre minuttar til å laste ned eventuelle oppdateringar.

  Det kan ta om lag 10-15 minutt flør alt verkar igjen. Sjekk etter ei stund at Telia-boksen er på.

  Om det fortsatt ikkje verkar kan du ta ut leidninga frå Telia-boksen i 10 sekund før du set den i att, då vil den prøve å starte opp att på ny.

  Ingen TV-signal

  Om du ikkje har TV-signal kan det vere fleire feil. Følg trinna under, før du melder feil til oss:

  • Sjekk at dekodaren er skrudd på
  • Sjekk at TV-en er stilt inn til å bruke riktig kjelde og at leidning mellom dekodar og TV står skikkelig tilkopla. Du endrar kjeldekanal via fjernkontrollen til TV-en ved å sjå etter knappen som heiter HDMI, EXT, INPUT, SOURCE eller AV.
  • Pass på at smart-kortet høyrer til den aktuelle dekodaren. Smartkortet vil berre fungere i dekodaren som det vart sendt i lag med.
  • Sjekk også kabelen mellom dekodar og modem
  • Ta straumen av dekodaren og skru modemet av og på

  Om du framleis ikkje får bilde, kontakt kundeservice på 51 20 81 15.

  Dårleg oppløysning/bildekvalitet

  Har du problem med bildekvalitet kan det vere fleire feil. Følg trinna under, før du melder feil til oss:

  • Start modem på nytt. Vent til modemet har starte oppatt før du startar på neste steg.
  • Ta ut straumkabel av dekodaren og sett den inn att
  • Sjekk alle kablar til dekodaren for synlege skadar eller dårleg kontakt

  Om du framleis har problem med bilde, kontakt kundeservice på 51 20 81 15.

  Telia Play

  Som Telia-kunde kan du sjå TV kvar du vil med appen Telia Play. For å logge inn på Telia nett-TV brukar du adressa https://www.teliaplay.no/

  For å få tilgang til tenesta loggar du inn på Telia-kontoen din. Om du ikkje har registrert deg endå eller om du har gløymt passordet ditt kan du registrere deg som ny kunde på den same sida der du loggar inn ved å bruke «Glemt passord"-funksjonen.

  Bestille fleire kanalar

  Du kan bestille kanalpakker og enkeltkanalar via våre nettsider. 

  Gå til "Mi side" øverst til høgre, og klikk "Logg inn". 
  NB! Om det er første gong du skal logge inn må du fyrst registrere deg. Dette gjer du ved å klikke på "Registrer deg".

  Under "Rediger Telia-produkter" kan du velje fritt i Telia sitt tilbod. Vel kanalar så ofte du vil utan ekstra kostnad!

  Bestille ekstra dekodar

  Du kan bestille fleire ekstra dekodarar via Voss Fiber, kontakt oss på 51 20 81 15 eller på e-post: kundesenter@vossfiber.no

  Du kan også sjå TV via Telia Play på Chromecast, nettbrett, Apple TV osv.

  Frys dekodaren seg, eller manglar du kanalar?

  Manglar du tilgang til kanalar, opplev at boksen heng seg opp eller har andre problem med dekodaren? Forsøk å gjenopprett fabrikkinnstillingane.

  • Trykk «Exit» på fjernkontrollen til Telia-boksen
  • Velg først «Innstillingar» og «Avansert oppsett»
  • Tast inn PIN1 (standard er 0000)
  • Vel «Resinstallere»

  Start Telia-boksen på nytt ved å trekkje ut straumkontakten og send ein SMS med kodeord TV til 02123.

  Kanalliste

  Du finn ei komplett oversikt over alle kanalplasseringane hjå Telia her: https://www.telia.no/kundeservice/tv/kanalliste/

  Seie opp abonnement

  Send ein e-post til kundesenter@vossfiber.no for å få hjelp til å seie opp ditt abonnement. Abonnement utan bindingstid har ein månad oppseiingstid gjeldande frå komande månad. Dersom du har bindingstid må du vente til bindingstida er over, ellers vil det påløpe eit gebyr for brot på binding.

 • Vilkår og personvern

  STANDARDVILKÅR FOR DIGITAL-TV OG BREDBÅNDSSTJENESTER - PRIVATKUNDER 

  1 Definisjoner og omfang 
  1.1 Kunden kalles «Abonnenten» og Voss Fiber kalles «Leverandøren».
  1.2 Disse vilkår («vilkårene») gjelder for Leverandørens modembaserte tjenester («Tjenesten»), og består av generelle bestemmelser for alle modembaserte tjenester i pkt. 1-14, samt særskilte bestemmelser for ulike modembaserte tjenester i pkt. 15-17. Tjenesten kan omfatte Abonnentens avtaler med Leverandøren om levering av modembaserte tjenester som digital-TV, bredbånd eller annet. 
  1.3 Avtale om Tjenesten kan kun inngås med myndig person, og samme person må være abonnent på alle tjenester fra Leverandøren innen en husstand eller bofellesskap. Leverandøren kan avslå avtale om, eller endring av Tjenesten, etter kredittvurdering. Tjenestens type og omfang framgår av produktark, godkjent bestillingsskjema eller ordrebekreftelse fra Leverandøren («Ordrebekreftelsen»). Ordrebekreftelsen og Vilkårene utgjør avtalen for Tjenesten («Avtalen»). Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder 12 måneders bindingstid for Tjenesten. 
  1.4 Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Abonnenten har avtale om tilknytning til Leverandørens kabelnett, enten direkte eller gjennom boligsammenslutning, at avtalen ikke er misligholdt og at det foreligger kapasitet og adgang til å overføre Tjenesten. Det gjelder egne vilkår for tilknytningen til Leverandørens kabelnett og kabel-TV grunntilbud. De til enhver til gjeldene vilkår for Leverandørens tjenester er tilgjengelige på www.vossfiber.no
  1.5 «Utstyr» betyr dekoder, ruter, aksesspunkt, programkort eller annet utstyr som tilhører Leverandøren, og som er utlevert Abonnenten. 1.6 «Vederlaget» betyr det Abonnenten skal betale for tilgang til og bruk av Tjenesten og Utstyr. 
  1.7 «Abonnenten Nett» betyr nett og utstyr på Abonnenten side av grensesnittet mot Leverandørens nett, herunder også nett og utstyr eid av boligsammenslutning. 

  2 Levering og installasjon
  2.1 Leverandøren kan installere nødvendig Utstyr for Tjenesten hos Abonnenten. Vederlag for installasjon og levering belastes etter de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder også hvis angrerett benyttes. Tjenesten aktiveres så snart leveransen er klargjort.
  2.2. Leverandøren tar forbehold om fremføringsrett, spredt eller liten tilslutning i området og andre forhold som vanskeliggjør tilknytning eller leveranse av Tjenesten, og er uten ansvar for manglende tilknytning, bortfall eller opprettholdelse av Tjenesten i slike tilfeller. 

  3 Pris, betalingsvilkår og endringer
  3.1 Vederlaget beregnes fra det tidspunkt Leverandøren har aktivert Tjenesten. Etableringsavgift og vederlag for installasjon og levering av Utstyr belastes i første faktura. Administrasjons- og fakturagebyr påløpet etter enhver tid gjeldende satser.
  3.2 Betaling av vederlag skal skje forskuddsvis med månedlige terminer, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Faktura sendes pr post inntil eFaktura, AvtaleGiro eller annen fakturaform er godkjent av Leverandøren og igangsatt. Avtale om eFaktura eller AvtaleGiro ordnes og igangsettes mellom Abonnenten og dennes bankforbindelse.
  3.3 Betaling skal skje senest ved betalingsfrist som angitt på faktura. Det gis ikke betalingsutsettelse. Ved forsinket betaling påløpet morarenter i henhold til lov av 17.12.76 nr 100 og purregebyr i henhold til lov av 13.05.88 nr 26.
  3.4 Ved forsinket betaling kan Leverandøren stenge Tjenesten, som forblir stengt til betaling er registrert hos Leverandøren. Dette gjelder også ved forsinket betaling for andre tjenester fra Leverandøren, og ved forsinket betaling fra evt. boligsammenslutning. Abonnenten får ikke fradrag i Vederlaget for den tiden Tjenesten har vært stengt. Dersom Tjenesten blir stengt kan Leverandøren ilegge gebyr for stenging og gjenåpning.
  3.5 Leverandøren kan gjøre endringer i Vederlaget og Vilkårene med 1 måneds varsel. Varsling skjer i faktura eller på annen måte. Betaling eller bruk av Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft, anses som aksept. Dersom endringen er vesentlig har Abonnenten rett til å si opp Tjenesten med virkning fra ikrafttredelsen av endringen. Dersom Tjenesten sies opp som følge av vesentlige endringer, har Abonnenten rett til å kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalt Vederlag. Krav om refusjon må fremsettes skriftlig innen 1 måned fra ikrafttredelsen av endringen. Abonnenten er dog forpliktet til å betale den nye Vederlaget inntil Utstyret er levert tilbake til Leverandøren
  3.6 Dersom Leverandøren pålegges nye eller økte offentlige skatter eller avgifter, private eller offentlige programavgifter, opphavsrettslige avgifter eller andre avgifter eller kostnader utenfor Leverandørens kontroll, kan Vederlaget endres med virkning fra iverksettelsen av pålegget.
  3.7 Dersom endring av Tjenesten medfører lavere Vederlag, vil tidligere Vederlag gjelde ut fakturaperioden. 

  4 Abonnentens rettigheter og plikter
  4.1 Abonnentens Nett må til enhver tid tilfredsstille gjeldene regler, og det må ikke tilkobles utstyr som ikke er godkjent. Abonnenten er ansvarlig for at dennes nett og utstyr ikke gir forstyrrelser i Leverandørens eller andre abonnenters nett.
  4.2 Abonnenten er ansvarlig for alt utstyr, herunder både Utstyret og eget utstyr, som er nødvendig for å benytte Tjenesten. Installasjon, service, endringer, oppgradering eller utskifting av slikt utstyr er Abonnentens ansvar, også dersom dette skyldes nye tekniske standarder eller endringer Leverandøren gjør i sitt nett.
  4.3 Abonnenten skal behandle Utstyret i samsvar med brukerveiledningen. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i Utstyret. Leverandøren er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Tjenesten eller andre forhold som følge av inngrep i, skader på eller feilaktig bruk av Utstyret.
  4.4 Utstyr som er installert i henhold til Avtalen kan ikke benyttes i næringsvirksomhet, og kan kun benyttes på, og ikke fjernes fra, den adresse som er oppgitt i Ordrebekreftelsen, eller som følger av godkjent adresseforandring. Abonnenten skal uten opphold gi melding om flytting til Leverandøren.
  4.5 Abonnenten skal påse at uvedkommende ikke får benytte Utstyret eller får tilgang til Tjenesten. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til uvedkommende.
  4.6 Abonnenten er selv ansvarlig for at tjenester som leveres med personlige koder, herunder passord og PIN koder ikke blir misbrukt og må endre oppsatte koder til personlige koder straks Tjenesten tas i bruk. Abonnenten plikter å betale for alle varer og tjenester som bestilles eller bekreftes med eller uten personlige koder. Koder skal oppbevares på forsvarlig vis slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem.
  4.7 Utstyret er Leverandørens eiendom og kan ikke selges, lånes ut eller på annen måtet disponeres i strid med Avtalen. Abonnenten er ansvarlig for misbruk, tap eller skade på Utstyret og skal uten opphold varsle Leverandøren om slike forhold. Abonnenten skal ha forsikring som dekker mulig ansvar for Utstyret.
  4.8 Transport av Utstyr til service, reparasjon, oppgradering eller innbytte er Abonnentens ansvar, også om nye tekniske standarder gjør det nødvendig å oppgradere eller bytte ut Utstyret.
  4.9 Ved oppsigelse, heving eller annet opphør av Tjenesten skal Utstyret straks leveres tilbake til Leverandøren, jf. Dog pkt. 17.4. Dersom Utstyret ikke tilbakeleveres kan Leverandøren kreve erstatning. Vederlaget påløpet inntil Utstyret er registrert tilbakelevert.
  4.10 Abonnenten må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, koder eller på annen måte forsøke å skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester, opplysninger, data, systemet eller annet som ikke er ment for Abonnenten (jf. Straffeloven §§ 145 og 262). Abonnenten må heller ikke benytte eller spre informasjon som ikke er beregnet på Abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for at mindreårige ikke får adgang til tjenester, som på grunn av sitt innhold kan virke støtende eller skadelig. 

  5 Leverandørens rettigheter og plikter
  5.1 Leverandøren kan til enhver tid endre innholdet i eller avslutte Tjenesten. Vesentlige endringer kan gjennomføres med 1 måneds varsel. Endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll kan gjennomføres umiddelbart.
  5.2 Leverandøren er ansvarlig for leveransen av Tjenesten. Ved avbrudd eller vesentlig forstyrrelser i mer enn 2 virkedager etter at Leverandøren har mottatt melding om feilen fra Abonnenten, og som skyldes forhold Leverandøren har ansvar for, kan Abonnenten kreve forholdsmessig fradrag i Vederlaget. Det gis ikke fradrag i etableringsavgift, vederlag for installasjon og levering av utstyr eller andre avgifter og gebyrer. Abonnenten må omgående melde feil til Leverandøren.
  5.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser som skyldes force majeure eller andre forhold som Leverandøren ikke er herre over, f.eks. arbeidskonflikt, offentlige reguleringer, strømbrudd mv. Det gis ikke fradrag i Vederlaget i slike tilfeller eller ved avbrudd eller forstyrrelser som skyldes feil i Abonnentens Nett eller feil eller skade forvoldt av Abonnenten eller noen Abonnenten har ansvar for. Ved slike feil belastes Abonnenten for serviceutrykning, evt. bestilt service.
  5.4 Dersom Abonnenten flytter, kan Avtalen bare opprettholdes dersom Leverandøren kan levere Tjenesten på den nye adressen og Abonnenten ikke er i mislighold. Flytting kan medføre endret Vederlag.
  5.5 Leverandøren verken garanterer eller støtter noen produkter, tjenester, transaksjoner eller innhold som blir distribuert eller markedsført via Tjenesten, og har intet ansvar for dette. Dette er Abonnentens ansvar å sikre seg mot misbruk av kredittkort når dette blir benyttet som betalingsmiddel. 

  6 Service og feilretting
  6.1 Leverandøren Yter service og feilretting innenfor til enhver til gjeldende åpningstider, jf. www.vossfiber.no
  6.2 Ved servicebesøk er Leverandøren ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap eller kostnader for Abonnenten.
  6.3 Skyldes feilen Abonnentens Nett, uriktig bruk eller uaktsomhet hos Abonnenten eller andre forhold Abonnenten har ansvaret for, må Abonnenten selv bekoste service og feilretting. Dersom feilen skyldes Abonnentens inngrep i eller skader på Utstyret, kan Leverandøren i tillegg kreve et gebyr, som må betales før nytt Utstyr utleveres.
  6.4 Service og oppgradering av Utstyr må bare utføres av Leverandøren eller av autorisert reparatør godkjent av Leverandøren.
  6.5 Feilretting som krever servicebesøk utføres hverdager man-fre mellom kl.07:30 – 15:30. 

  7 Oppsigelse
  7.1 Abonnenten kan si opp Tjenesten eller Avtalen med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen kom frem til Leverandøren.
  7.2 Dersom Abonnenten sier opp før bindingstiden er utløpt belastes Vederlaget og andre avgifter og gebyrer ut bindingstiden i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. Dette gjelder ikke dersom Abonnenten sier opp som følge av at Leverandøren gjør vesentlige endringer i Tjenestens innhold (5.1) eller endrer priser eller vilkår vesentlig til Abonnentens ugunst (3.5), uten at dette skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll (3.6). Dersom Abonnenten flytter til en adresse hvor Tjenesten ikke kan opprettholdes, belastes gebyr for brudd på bindingstiden.
  7.3 Leverandøren kan si opp Tjenesten eller avtalen med 1 måneders varsel. Ved vesentlig endring av forhold utenfor Leverandørens kontroll kan Leverandøren si opp med øyeblikkelig virkning.
  7.4 Det gis ingen refusjon for Etableringsavgift, vederlag for installasjon og levering av Utstyr eller andre avgifter eller gebyrer ved oppsigelse eller stenging. Abonnenten kan ved gyldig oppsigelse kreve refundert en forholdsmessig andel av forhåndsbetalt Vederlag, etter reglene i pkt 3.5. 

  8 Mislighold fra Leverandørens side
  8.1 Avvik i tjenestekvaliteten, eksempelvis forstyrrelser, brudd i leveransen eller andre forhold som medfører at Abonnenten ikke mottar tilstrekkelige signaler, anses som en mangel ved Tjenesten. Dette gjelder ikke dersom avviket skyldes Abonnenten, Abonnentens Nett eller andre forhold Abonnenten har ansvaret for. Leverandøren kan ikke levere bedre kvalitet enn det som følger av standarden på kabelnettene g kvaliteten på mottatte signaler, og er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forringer kvalitet på mottatte signaler, og er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller forringet kvalitet grunnet i slike forhold. Leverandøren skal varsles omgående hvis Abonnenten vil gjøre gjeldende at Leverandøren ikke har oppfylt sine plikter etter Avtalen.
  8.2 Ved vesentlige mislighold fra Leverandørens side kan Abonnenten heve Avtalen.
  8.3 Abonnenten kan kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skyldes mangel ved Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så lenge Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Indirekte tap, avledede skader/tap eller følgeskader/tap erstattes ikke i noen tilfeller. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade på Abonnentens person, tredjeperson eller gods. Leverandørens samlede erstatningsansvar er i ethvert tilfelle begrenset til Vederlaget for 1 måned. 

  9 Mislighold fra Abonnentens side 
  9.1 Ved vesentlig mislighold av Avtalen eller andre avtaler med Leverandøren fra Abonnentens side, kan Leverandøren stenge Tjenesten, ikke oppdatere programkortet eller frakoble tilknytningen til Leverandøren. Slik stengning kan skje straks og uten varsel. Vesentlig mislighold gir også Leverandøren rett til å heve Avtalen. Det samme gjelder dersom evt. boligsammenslutning er i vesentlig mislighold overfor Leverandøren.
  9.2 Som vesentlig mislighold regnes f.eks. ulovlig inngrep i eller bruk av Utstyr, kortpiratering, brudd på en eller fere av bestemmelsene i punktene 4.1-4.10, 15, 16 og 17, brudd på offentlige regler, misbruk eller forsøk på misbruk av Tjenesten eller regler for Tjenesten, usømmelig adferd, sjikane eller lignende. Betalingsmislighold utover 14 dager regnes også som vesentlig mislighold.
  9.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen, er Abonnenten forpliktet til å betale alle forfalte og ikke fortalte fakturaer, samt påløpt Vederlag, avgifter og gebyrer som ikke er fakturert på hevingstidspunktet. I tillegg kommer avgift og gebyr for evt. henting av Utstyr, brudd på bindingstid, erstatning for Utstyr eller annet tap påført Leverandøren, samt eventuelle renter og inkassogebyrer.
  9.4 Leverandøren har etter at Tjenesten er stengt, eller Avtalen er hevet, rett til å nekte Abonnenten eller andre i Abonnentens husstand eller bofellesskap ny Avtale eller tilgang til Tjenesten. 

  10 Overdragelse
  10.1 Abonnenten kan ikke overdra Avtalen, Tjenesten eller Utstyret til andre.
  10.2 Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten samtykke fra Abonnenten.

  11 Behandling av personopplysninger
  11.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, formålet med behandlingen, hvilke personopplysninger som behandles, Abonnentens personvern og innsynsrett, Leverandørens taushetsplikt, m.m. er tilgjengelig på www.vossfiber.no eller ved henvendelse tl Leverandørens kundesenter. Abonnenten kan reservere seg mot å bli kontaktet av Leverandøren i markedsføringsøyemed. 

  12 Brukerrestriksjoner
  12.1 Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses nødvendige av tekniske, driftsmessige, vedlikeholdsmessige eller andre årsaker.
  12.2 I nødsituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt ved alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, har Leverandør rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i Tjenesten.
  12.3 Abonnenten kan i slike tilfelle ikke kreve forholdsmessig fradrag i Vederlaget og Leverandøren er uten ansvar for evt. tap eller kostnader som Abonnenten måtte bli påført. 

  13 Angrerett
  13.1 Ved kjøp av tjenester og varer utenfor fast utsalgssted (oppsøkende salg, messer o.l.) eller ved fjernsalg (kjøp via web eller aktivt oppsøkende telefonsalg mv), har Abonnenten angrerett i henhold til lov om angrerett av 21.12.2000 nr 105. 

  14 Tvisteløsning
  14.1 Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for evt. klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting. 

  15 Særskilte vilkår for bredbånd
  15.1 Abonnenten plikter å gjøre seg kjent med og følge Leverandørens retningslinjer for akseptabel bruk av Tjenesten, som finnes på www.vossfiber.no 
  15.2 Ved installasjon hos Abonnenten kan Leverandøren være nødt til fysisk å åpne Abonnentens datamaskin. Når nettverkskort og programvare blir installert på denne, kan systemfiler bli modifisert/slettet. Det er Abonnentens ansvar å sørge for sikkerhetskopi av filer før installasjon. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til installasjonen, med mindre Leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt.
  15.3 Abonnenten tillates ikke å kovle Brebånd servere som FTP servere, WEB servere o.l. til Ustyret, dersom ikke annet eksplisitt fremgår av informasjon/Ordrebekreftelsen. Abonnenten tillates ikke å plassere CGI script og kommersiell informasjon på sin hjemmeside. Det er ikke tillatt å knytte mer enn en datamaskin il hvert Utstyr, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med Leverandøren.
  15.4 Tjenesten kan kun benyttes av Abonnenten personlig og kan ikke selges, lånes ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann.
  15.5 Overføringshastighet kan gå bort som følge av tekniske kontrollmekanismer innebygd i protokoller eller andre komponenter. Videre kan hastigheten være lavere enn den angitte i perioder med stor belastning i nettet. Overføringshastigheten videre ut på Bredbånd er utenfor Leverandørens kontroll. Leverandøren garanterer derfor ikke for at avtalt hastighet alltid vil oppnås. 

  16 Særskilte vilkår for digital-TV
  16.1 Abonnenten kan bare bruke Utstyret til private, ikke-kommersielle formål innenfor husstanden.
  16.2 Ved Pay Per View er Abonnenten pliktig til å betale for bestilt tjeneste, selv om sendingen (film, sport, e.l.) faller bort, med mindre bortfaller skyldes Leverandøren.
  16.3 Programkort, PIN-kode og Årsavgift
  16.3.1 Programkortet med tilhørende PIN-kode gir Abonnenten tilgang til Tjenesten. Abonnenten kan bare benytte programkortet sammen med det Utstyr som er registrert på Abonnenten.
  16.3.2 Ved tap eller skade på programkort som skyled Abonnenten, belastes Abonnenten et gebyr for nytt programkort.
  16.3.3 Årsavgiften belastes Abonnenten i henhold til de til enhver tid gjeldende satser, og skal dekke programkortadministrasjon, etablering/vedlikehold av dekoderen og oppdatering av Elektronisks Program Guide (EPG).
  16.3.4 Programkortet oppdateres når innbetaling av Vederlag og Årsavgift er registrert hos Leverandøren senest ved forfall. For oppdatering må Utstyret være slått på og programmkortet satt inn.

 • DriftsmeldingarKontakt kundesenteret

Sentralbord: 51 20 81 15
E-post:
Bruk kontaktskjema

Opningstider:
Måndag til fredag 0730 – 2100
Laurdag 10 – 16
Søndag 12 – 15